EMPYRIO embarks on Collaboration with RTU Institute of Energy Systems and Environment (IESE)

We are delighted to announce a partnership between our company and the RTU Institute of Energy Systems and Environment (IESE). Under this collaboration, the institute will provide expert guidance on various aspects of our project, including:

  1. Implementation and Optimization of Sludge Dewatering Processes.
  2. Implementation and Optimization of Sludge Incineration Processes.
  3. Implementation and Optimization of Flue Gas Treatment Processes.
  4. Implementation and Optimization of Ash Handling Processes.
  5. Other areas falling within the institute’s areas of expertise.

This collaboration marks a significant step forward in our mission to drive innovation in environmental solutions. For more details, please visit RTU Institute of Energy Systems and Environment (IESE).

Ar prieku paziņojam par sadarbību starp mūsu uzņēmumu un RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu (VASSI). Šīs sadarbības ietvaros institūts sniegs ekspertu ieteikumus par dažādiem mūsu projekta aspektiem, tostarp:

  • Notekūdeņu dūņu žāvēšanas procesu realizācija un optimizācija; 
  • Notekūdeņu dūņu dedzināšanas procesu realizācija un optimizācija; 
  • Dūmgāzu apstrādes procesu realizācija un optimizācija; 
  • Pelnu apstrādes procesu realizācija un optimizācija; 
  • Citas, VASSI kompetences robežās: https://videszinatne.rtu.lv/

Šī sadarbība iezīmē nozīmīgu soli uz priekšu mūsu misijā virzīt inovācijas vides risinājumos. Sīkāka informācija par RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu (VASSI): https://videszinatne.rtu.lv/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *